Wytrzymałość na ściskanie cegły

Wytrzymałość na ściskanie cegły danej partii oblicza się jako średnią arytmetyczną z wyników badania pięciu próbek. Wytrzymałość cegły na zginanie oznacza się w następujący sposób. Próbkę cegły układa się na płask według schematu belki swobodnie leżącej na dwóch podporach i obciążonej ciężarem skupionym pośrodku rozpiętości belki, wynoszącej 20 cm. Na płaszczyznach podstaw cegły pobranej do zbadania wyrównuje się według poziomnicy trzy paski szerokości 2 cm: jeden pasek pośrodku górnej płaszczyzny podstawy w miejscu przyłożenia ciężaru i dwa paski wzdłuż krawędzi dolnej płaszczyzny, w miejscach podparcia próbki. Paski wyrównuje się zaprawą cementową z cementu portlandzkiego 250 lub 300 i następnie przetrzymuje próbki w po- mieszczeniu przez okres 3-4 dni. Podpory stosuje się w postaci wałków o średnicy 20-7-30 mm lub w postaci pryzmatów z zaokrąglonymi krawędziami. Obciążenie powinno być przenoszone przez wałek lub pryzmat z zaokrąglonymi krawędziami. Do badania wytrzymałości cegły na zginanie stosuje się prasę dowolnego systemu, zaopatrzoną w przyrząd umożliwiający rejestrowanie z dokładnością do 25 kg wielkości ciężaru niszczącego próbkę. Wytrzymałość. na zginanie cegły danej partii oblicza się jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. Ciężar objętościowy cegły określa się w następujący sposób. Mierzy się objętość pięciu pobranych do zbadania cegieł, po czym suszy się je w temperaturze 105+110°C do ciężaru stałego. Odważanie cegieł odbywa się z dokładnością do 1 g po ich ostudzeniu do temperatury pokojowej w suchym pomieszczeniu. Ciężar objętościowy oblicza się w kg/m jako iloraz z podzielenia średniego ciężaru wysuszonych cegieł przez średnią objętość brutto tych cegieł. Nasiąkliwość cegły oblicza się w następujący sposób. Cegły użyte jako próbki do oznaczania ciężaru objętościowego ustawia się po ich odważeniu w pozycji stojącej na dłuższej płaszczyźnie bocznej (na rąb) i zalewa wodą do 1/3 wysokości cegły. W tym stanie przetrzymuje się próbki przez 12 godzin, po czym do naczynia dodaje się wody do 2/3 wysokości cegły i znów przetrzymuje się próbki w wodzie przez dalsze 12 godzin. Po upływie wskazanego czasu naczynie napełnia się wodą do całkowitego zanurzenia się próbek i w Jakiej pozycji przetrzymuje się je w ciągu 24 godzin, po czym próbki wyjmuje się, obciera wilgotną miękką tkaniną i waży z dokładnością do 1 g. [więcej w: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe