Wymiary pustaków, długość pęknięć i szczerb lub uszkodzeń krawędzi i naroży

Wymiary pustaków, długość pęknięć i szczerb lub uszkodzeń krawędzi i naroży mierzy się z dokładnością do 1 mm. Skrzywienie powierzchni i krawędzi określa się przez zmierzenie z dokładnością do 1 mm największej szczeliny między po- wierzchnią lub krawędzią pustaka a krawędzią przyłożonej do niej metalowej linijki lub kątownika. Wielkość szczerby lub uszkodzenia krawędzi bądź naroża pustaka oznacza się przez zmierzenie (wzdłuż krawędzi) największej szczerby lub uszkodzenia. Długość pęknięcia przecinającego jedną krawędź określa się przez pomiar dłuższego pęknięcia, licząc od tej krawędzi. Wytrzymałość pustaków na ściskanie określa się przez ściska- nie ich w prasie w poprzek lub wzdłuż kanałów przelotowych, odpowiednio do ich rozmieszczenia w murze. Górną i dolną powierzchnię pustaka, stykające się przy badaniu z płytami prasy, wyrównuje się warstwą zaprawy z cementu portlandzkiego 250 lub 300 o grubości nie większej niż 5 mm. Przygotowane pustaki powinny mieć powierzchnie równoległe i prostopadłe do bocznych krawędzi. Pustaki przed badaniem przetrzymuje się w pomieszczeniu przez 3-4 dni. Nacisk wywierany na pustak podczas badania powinien być prostopadły do powierzchni próbki, stopniowy, bez uderzeń i wstrząsów. Wytrzymałość pustaków na ściskanie oblicza się przez podzielenie wartości obciążenia niszczącego (w kG) przez wielkość płaszczyzny podstawy dziurawki w przecięciu brutto (w cm). Wytrzymałość pustaków na ściskanie oblicza się dla danej partii jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. Ciężar objętościowy pustaków oznacza się w następujący sposób. Mierzy się objętość brutto pięciu pobranych do badań pustaków, po czym suszy się je w temperaturze 105-:-110°C do ciężaru stałego. Ważenie pustaków odbywa się po ich ostudzeniu w suchym pomieszczeniu do temperatury pokojowej z dokładnością do 1 g. Ciężar objętościowy oblicza się w kg/m przez podzielenie średniego ciężaru wysuszonych pustaków przez średnią ich objętość. Dopuszczalne jest oznaczanie ciężaru objętościowego pustaków bez wysuszenia ich do ciężaru stałego. W tym przypadku po wy- kopaniu pomiaru objętości i ciężaru pustaków odłamuje się z każdego z nich po jednym kawałku o ciężarze nie mniejszym niż 100 g; kawałki te waży się przed wysuszeniem (ciężar q) i po wy- suszeniu do ciężaru stałego ciężar ql. Średni ciężar wysuszonych pustaków oblicza się przez pomnozenie ciężaru pustaków w stanie naturalnej wilgotności przez stosunek q/q. [podobne: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe