WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE DZIURAWKI PRODUKOWANEJ Z GLINY METODĄ PLASTYCZNEGO FORMOWANIA

Cegła dziurawka zależnie od wytrzymałości na ściskanie i zginanie w przekroju brutto (bez odjęcia powierzchni otworów) dzieli się na 4 marki: 150, 100, 75 i 50. Przytoczone wskaźniki wytrzymałości na zginanie dla cegły dziurawki-póltorówki nie są obowiązujące, lecz wyniki tych badań powinny być podane w ateście. Cegła dziurawka powinna mieć kształt prostokątnego równoległościanu z prostymi narożnikami. Powierzchnia ścianek cegły może być gładka lub żłobiona. Produkcja cegły pojedynczej jest dopuszczalna wtedy, kiedy własności miejscowego surowca nie pozwalają na produkcję cegły półtorówki. Przy przestawieniu się na wyrób cegły Odpowiadającej wymaganiom systemu modularnego wymiary cegły powinny być następujące: długość 257 mm, szerokość 123 mm i grubość 88 mm. W każdej cegle powinny być otwory przelotowe, rozmieszczone prostopadle do płaszczyzn podstaw. Wymiary otworów powinny odpowiadać następującym wymaganiom: powierzchnia poprzecznego przekroju każdego otworu o okrągłym lub kwadratowym kształcie nie może przekraczać 2,5 cm, szerokość otworów prostokątnych lub owalnych – 12 mm, długość ich – 50 mm. Według ciężaru objętościowego w stanie wysuszonym do ciężaru stałego cegłę dzieli się na dwie grupy: o ciężarze objętościowym nie wyższym niż 1300 kg/m i o ciężarze objętościowym ponad 1300 kg/m, lecz nie więcej niż 1450 kg/m3, Dziurawki o ciężarze objętościowym ponad 1450 kg/m nie brakuje się i można ją stosować jak zwykłą cegłę z gliny. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów cegły dziurawki nie powinny przekraczać: na długości ± 7. mm, na szerokości ± 5 mm i na grubości ± 3 mm. Jeśli chodzi o kształt i wygląd zewnętrzny cegły dziurawki, to dopuszczalne są następujące odchyłki: a) skrzywienia powierzchni i krawędzi płaszczyzn podstaw i płaszczyzn bocznych – nie większe niż 4 mm; b) szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży (nie więcej niż dwie na jednej cegle) nie dochodzące do otworów wzdłuż kra- wędzi – nie większe niż 15 mm; c) pęknięcia poprzeczne (nie więcej niż dwa) na jednej z płaszczyzn bocznych cegły, przecinające dwie krawędzie i dochodzące do pierwszego rzędu otworów. Cegłę z pęknięciami przekraczającymi wielkości wskazane w pkcie c) zalicza się do cegieł połówkowych. Ogólna ilość cegieł z odchyłkami przekraczającymi odchyłki wskazane w normie nie powinna być większa niż 10°/0 ilości cegieł w odbieranej partii, w tej liczbie cegieł połówkowych – nie więcej niż 4%. [patrz też: Meble na wymiar, praca olx grudziądz, pompa ciepła powietrze woda cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: narożniki z funkcją spania pompa ciepła powietrze woda cena praca olx grudziądz