Ogólna ilość pustaków z odchyleniami przekraczającymi wymagania norm

Ogólna ilość pustaków z odchyleniami przekraczającymi wymagania normy nie powinna wynosić więcej niż 80% ogólnej ilości pustaków w odbieranej partii, Domieszki wapienne (margiel), powodujące niszczenie, pustaków są niedopuszczalne. Nasiąkliwość pustaków ni.e powinna wynosić mniej niż 6% ciężaru pustaków wysuszonych do ciężaru stałego, Pod względem odporności na działanie mrozu pustaki do ścian nośnych i ścian budynków szkieletowych powinny wytrzymywać bez jakichkolwiek zewnętrznych oznak zniszczenia 15 cyklów ko- lejnego zamrażania w temperaturze nie wyższej niż -15°e i odmrażania w temperaturze od. + 10 do + 20oe, Wymagania co do odporności na działanie mrozu nie są wysuwane w stosunku do pustaków wyrabianych i stosowanych w oko- licach, w których średnia temperatura w zimie jest wyższa niż 10%. Badania przeprowadza się oddzielnie dla każdej partii pustaków wynoszącej 20 tys. sztuk. Przy dostawie partii pustaków po- niżej 20 tys. sztuk ilość tę uważa się za całą partię. Każda partia powinna składać się z pustaków jednego rodzaju i o jednakowych wymiarach. Dla sprawdzenia, czy pustaki z odbieranej partii odpowiadają wymaganiom normy, 50 pustaków wybranych. z wylosowanych kozłów poddaje się oględzinom zewnętrznym oraz sprawdzeniu wymiarów. W celu oznaczenia wytrzymałości pustaków na ściskanie pobiera się w dowolnej kolejności z tych samych koziów 5 pustaków, a w celu oznaczenia cięzaru objętościowego, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu – jeszcze 5 pustaków. Do badań kontrolnych pobiera się 5 pustaków, które przechowuje się w dziale kontroli technicznej cegielni w ciągu jednego miesiąca. Każda partia pustaków może być według wyników badań zaliczona tylko do jednej marki. [przypisy: olx poddębice, przelewy burzowe, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imitacja cegły olx poddębice przelewy burzowe