Nasiąkliwość pustaków

Nasiąkliwość pustaków określa się w następujący sposób. Po zważeniu w czasie określania ciężaru objętościowego badane pustaki ustawia się na rąb (w pozycji stojącej na płaszczyźnie bocz- nej) na dnie naczynia, a naczynie napełnia się wodą do poziomu odpowiadającego l/a wysokości pustaka. W takim stanie próbki przetrzymuje się przez 12 godzin, po czym dolewa się do naczynia wody do poziomu odpowiadającego 2/3 wysokości pustaka i znów przetrzymuje próbki w wodzie przez 12 godzin. Po upływie wymienionego okresu czasu napełnia się naczynie wodą do całkowitego zanurzenia próbki i w takiej pozycji przetrzymuje w ciągu 24 godzin. Następnie próbki wyjmuje się, wyciera wilgotną miękką tkaniną i waży z dokładnością do 1 g. Nasiąkliwość pustaków dla danej partii określa się jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. Dopuszczalne jest określanie nasiąkliwości pustaków przy użyciu zamiast całych pustaków pięciu kawałków, każdy o ciężarze nie mniejszym niż 100 g, odłamanych z różnych pustaków. Okres przetrzymywania kawałków pustaków w wodzie przy całkowitym ich zanurzeniu powinien trwać dwa dni. W celu oznaczenia odporności pustaków na działanie mrozu próbki nasycone wodą w ilości pięciu sztuk, zbadane na nasiąkliwość, zamraża się w temperaturze nie wyższej niż -15°C, a następnie odmraża przez zanurzenie do wody, której temperatura wynosi od + 10 do + 20°C. Każda z czynności, zarówno zamraża- nie w ustalonej temperaturze nie wyższej niż -15°C, jak też odmrażanie, powinna trwać pięć godzin. . Jeśli na żadnej z pięciu badanych próbek po 15 powtarzanych cyklach kolejnego zamrażania i odmrażania nie wykryje się oznak zniszczenia (rozwarstwienia lub wykruszenia krawędzi albo naroży), to uznaje się, że dana partia pustaków wytrzymała badanie. Każda partia pustaków wyprodukowana przez cegielnię po- winna być zaopatrzona w atest (świadectwo), w którym podaje się: a) nazwę i adres zakładu wytwórczego, b) numer i datę wydania atestu, c) nurner i wielkość partii, rodzaj, markę i wymiary pustaków, d) wyniki badań i dane liczbowe dotyczące: wytrzymałości na ściskanie (w poprzek lub wzdłuż wydrążeń), ciężaru objętościowego, nasiąkliwości i odporności pustaków na działanie mrozu. Pustaki należy przechowywać ułożone w kozłach, według rodzajów, marek i wymiarów. [więcej w: elewacje z piaskowca, olx żagań, zimowe tapety ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z piaskowca olx żagań zimowe tapety