Glebokosc zalozenia kanalów

Głębokość założenia kanałów jest przede wszystkim uwarunkowana głębokością piwnic, długością przykanalika oraz poziomem wody w odbiorniku. Poza tym wpływ na głębokość kanału ma głębokość przemarzania, zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem obciążeń stałych i ruchomych oraz poziom wód gruntowych. Zazwyczaj głębokość ta zawiera się w granicach 1,0-1,8 m od terenu do wierzchu kanału. W kanałach o przekroju kołowym przyjmuje się różne napełnienia h, w zależności od średnicy d: , d> 0,6 m d = 0,50 – 0,60 m d = 0,35 – 0,45 m d = 0,15 – 0,30 m h = 0,8 d h = 0,75 d h = 0,7 d h = 0,6 d gdzie: t różnica geometryczna poziomów, m, p głębokość piwnicy, m, h położenie wpustu domowego poniżej posadzki piwnicy. , m, d średnica przykanalika. m, L . J – wysokość spadku przykanalika na długości L, z – odległość między dnem przykanalika a dnem kanału w miejscu przyłączenia. W przypadku kanalizacji ogólnospławnej przykanaliki w piwnicach powinny być zaopatrzone w specjalne zamknięcia przeciwburzowe, aby zabezpieczyć piwnice przed zalaniem wodami deszczowymi. Ponieważ budowa kanałów na głębokości występowania wody gruntowej jest kosztowna, przeto należy dążyć do układania ich powyżej poziomu wody. [przypisy: mrówka brzozów, mrówka ciechanów, drzwi tarasowe przesuwne cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik mrówka brzozów mrówka ciechanów