Posts Tagged ‘wieszak na ubrania’

Projekt szczególowy

Friday, July 22nd, 2016

Projekt szczegółowy opracowuje się na podstawie dokładnych planów sytuacyjno niwelacyjnych w podziałce 1 : 500 – w miastach, 1 : 1000 – 1 : 2500 we wsiach i osiedlach wiejskich z podaniem rzędnych ulic, głębokości piwnic, a również danych o rodzaju nawierzchni ulic i rozmieszczeniu istniejących przewodów podziemnych (wodociąg, gaz, kable itp. ). Poza tym podać należy dane hydrologiczne o odbiorniku i innych ciekach wód powierzchniowych w obrębie osiedla. W związku z przyszłymi robotami ziemnymi niezbędne są dane hydrogeologiczne na trasach kanałów głównych, Dla głębokości ok. 2 m poniżej dna tych kanałów, a mianowicie uwarstwienie gruntu, położenie zwierciadła wód gruntowych itp. Układ sieci zależy od charakteru obszaru osiedla i jego położenia w stosunku do odbiornika. Sieć tworzą: kolektory główny i drugorzędne oraz kanały boczne. Trasy kolektorów powinny biec nizinami i wzdłuż kotlin, tak aby ścieki odpływały grawitacyjnie najkrótszą drogą. [hasła pokrewne: Łóżka dla dzieci, wieszak na ubrania, szafy przesuwne ]

Otwory przelotowe

Tuesday, July 12th, 2016

Otwory przelotowe powinny mieć kształt prostokątny z lekko zaokrąglonymi narożami. Przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym dziurawka w stanie powietrzno-suchym powinna wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Wymaganie powyższe dotyczy tylko dziurawek klasy 75, gatunku 1. Dziurawka zrzucona na płask z wysokości l m na inne dziurawki może się wyszczerbić lub pęknąć, lecz nie powinna rozpaść się na kawałki. Wymaganie to dotyczy tylko gatunku 1. Przełam dziurawki powinien być jednorodny, drobnoziarnisty, bez ka- mieni, ziaren, żwiru, dziur i uwarstwień. Wytrzymałość na ściskanie (Re) w stanie suchym w kierunku prostopadłym do płaszczyzny podstawy powinna wynosić: min 75 kG/cm2 dla klasy 75, min 50 kG/cm2 dla klasy 50. na ściskanie (Re) w stanie powietrzno-suchym w kierunku równoległym do osi otworów, liczona w kG/cm2 przekroju poprzecznego dziurawki brutto (bez potrącenia powierzchni otworów), wynosi: min 150 kG/cm2 dla klasy 75, min 100 kG/cm2 dla klasy 50. Nasiąkliwość wagowa obliczona metodą moczenia powinna wynosić: – dla klasy 75 od 6 do 200/0, dla klasy 50 od 6 do 22%. Dziurawki powinny być odporne na działanie mrozu. Zamrażanie i odmrażanie powtarza się 20 razy. Wymiary dziurawek, odchyłki wymiarowe, ilość dopuszczalnych wad i uszkodzeń oraz zalecane zastosowanie poszczególnych klas i gatunków przytoczono w PN-58/B-12002. Odbiegają one nieco od tychże parametrów podanych w normie GOST 6316-52. Zgodność badanej partii dziurawek z wymaganiami normy określa się przez: a) badania laboratoryjne i b) sprawdzenie cech zewnętrznych. Próbki badań laboratoryjnych pobiera się w sposób losowy. Badania laboratoryjne obejmują: a) badanie wytrzymałości na ściskanie, b) badanie nasiąkliwości, c) badanie odporności na działanie mrozu. Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: a) sprawdzanie wymiarów, b) sprawdzanie wielkości skrzywień, c) sprawdzanie wielkości oraz ilości szczerb i pęknięć, d) sprawdzanie dźwięku (tylko dla dziurawek klasy 75), e) sprawdzanie odporności dziurawek na uderzenia, f) sprawdzanie przełamu. Szczegółowe opisy sposobów pobierania próbek i przeprowadzania ba- dań oraz oceny wyników podano w PN-58/B-12002. Przemysł krajowy produkuje cegły dziurawki typu pojedynczego, podwójnego i poczwórnego. Cegły dziurawki typu pojedynczego produkowane są w dwóch odmianach: jako cienkościenne i grubościenne. Dziurawki cienkościenne produkowane są z otworami podłużnymi (wozówkowe) i z otworami poprzecznymi (główkowe). [hasła pokrewne: narożniki z funkcją spania, wieszak na ubrania, fototapeta do kuchni ]