Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

Cegła

Sunday, February 25th, 2018

Cegła powinna mieć kształt prostopadłościanu o prostych, wyraźnych krawędziach i możliwie płaskich powierzchniach. Przy uderzaniu młotkiem stalowym cegła w stanie. powietrzno-suchym powinna wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Wymaganie to dotyczy cegieł klasy 150 i 100, gatunku 1. Cegła zrzucona na płask z wysokości 1,5 m na inne cegły może się wyszczerbić i pęknąć, lecz nie powinna rozpaść się na kawałki. Wymaganie to nie dotyczy cegieł klasy 50 oraz gatunku 2 cegieł pozostałych klas. Przełam cegły powinien być jednorodny, bez większych grudek nie- przerobionej gliny, kamieni, ziaren żwiru i uwarstwień. Wymaganie to nie dotyczy cegieł klasy 50 oraz gatunku 2 cegieł pozostałych klas. Niedopuszczalne są uwarstwienia struktury O lub S w postaci szczelin. Barwa cegły może być różna – od jasnożółtej do ciemnoczerwonej, a nawet brunatnoczerwonej, zależnie od użytej gliny i stopnia wypalania. Barwa cegły nie jest miernikiem jej jakości; ma ona znaczenie dla cegieł przeznaczonych do licowania. Wymiary zewnętrzne cegly powinny wynosić 250X120X65 mm. Za cegłę połówkową uważa się również cegłę pękniętą na całej grubości, jeżeli głębokość pęknięcia jest większa niż 60 mm. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych przy liczbie badanych cegieł 200 wynosi dla gat. 1 – szt. 14 i dla gat 2 – szt. 27, przy liczbie badanych cegieł 300 – dla gat. 1 – szt. 20 i dla gat. 2 – szt. 38. Wytrzymałość na ściskanie (Re) W stanie powietrzno-suchym w kie- runku prostopadłym do płaszczyzny podstawy powinna wynosić: dla klasy 150 – min 150 kG/cm2, dla klasy 100 – min 100 kG/cm2, dla klasy 75 – min 75 kG/cm2 i dla klasy 50 – min 75 kG/cm2. Nasiąkliwość wagowa oznaczona metodą moczenia powinna wynosić: dla klasy 150 i 100 od 6 do 200/0, dla klasy 75 od 6 do 200/0 i dla klasy 50 powyżej 60J0. Cegły z wyjątkiem klasy 50 powinny być odporne na działanie mrozu. Cegły 1 gatunku powinny wytrzymać 20 cyklów zamrażania i odmrażania, cegły 2 gatunku – 15 cyklów. Odchyłki wymiarowe dla poszczególnych gatunków cegły, dopuszczalne wady i uszkodzenia cegły podano w PN-58/B-12001. Zgodność badanej partii cegły z wymaganiami normy określa się przez: a) badania laboratoryjne i b) sprawdzanie cech zewnętrznych. Cegły do badań laboratoryjnych pobiera się w sposób losowy .. Badania laboratoryjne obejmują: a) badanie wytrzymałości na ściskanie, b) badanie nasiąkliwości, c) badanie odporności na działanie mrozu. Sprawdzanie cech zewnętrznych obejmuje: a) sprawdzanie wymiarów, b) sprawdzanie wielkości skrzywień, c) sprawdzanie wielkości oraz ilości szczerb pęknięć, d) sprawdzanie dźwięku, e) sprawdzanie odporności cegły na uderzenie, f) sprawdzanie przełamu, g) sprawdzanie procentowej liczby cegieł połówkowych. Sczegółowe opisy sposobów pobierania próbek i przeprowadzania badań oraz oceny wyników podano w PN-58/B-12001. Cegły klinkierowe 1) i półklinkierowe, produkowane przez przemysł krajowy, nie były dotychczas objęte normą. Cechą charakterystyczną tych cegieł jest ich mała nasiąkliwość wagowa, która powinna wynosić dla cegły klinkierowej do 6%, a dla cegły półklinkierowej do 12%. Cegły klinkierowe i półklinkierowe są stosowane do .budowy kanałów kanalizacyjnych (klinkier), do innych budowli wymagających odporności na nasiąkanie i do okładania elewacji budynków. Ze względu na bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie (Re = 350 kG/cm2) cegły klinkierowe nadają się również do wznoszenia budowli o specjalnych konstrukcjach. [więcej w: Łóżka dla dzieci, Meble Nowoczesne, łóżka tapicerowane ]

Typy pustaków wentylacyjnych

Thursday, February 22nd, 2018

W zależności od wymiarów rozróżnia się wg PN-56/B-12006 4 typy pustaków wentylacyjnych o wymiarach zewnętrznych przekroju poprzecznego: typ A – 190X120 mm, typ B – 190X190 mm, typ C – 250X190 mm i typ D – 250X250 mm. W zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się 2 gatunki: l i 2. Pustak powinien mieć kształt prostopadłościanu o prostych wyraźnych krawędziach i możliwie płaskich powierzchniach. Powierzchnie zewnętrzne pustaka mogą być gładkie lub rowkowane w celu zwiększenia przyczepności zaprawy. Pustak w stanie powietrzno-suchym przy uderzeniu młotkiem stalowym powinien wydawać dźwięk czysty, a nie przytłumiony lub głuchy. Wymaganie to dotyczy tylko pustaków gatunku l. Przełam pustaka powinien być jednorodny, bez uwarstwień i nie powinien wykazywać obecności ziaren ciał obcych o średnicy większej .niż 2 mm (dotyczy to tylko pustaków gatunku 1). Wytrzymałość na ściskanie pustaka w stanie powietrzno-suchym w kie- runku równoległym do osi otworu, liczona w kG/cm2 powierzchni przekroju pustaka (z potrąceniem powierzchni otworów), powinna wy- nosić co najmniej Re min = 100 kG/cm2. Nasiąkliwość pustaków wentylacyjnych nie powinna być większa niż 12%. Pobieranie próbek do badań przeprowadza się w sposób losowy, Przemysł krajowy produkuje według indywidualnych norm zakładowych dwie odmiany pustaków wentylacyjnych o ciężarze 8-9 kg: A – z jednym kanałem i B – z dwoma kanałami. Produkowane są także pustaki wentylacyjne z bocznymi otworami do kratek wentylacyjnych. Pustaki DS (Żerań) i pustaki Stolica są to elementy budowlane nośne, stosowane do wykonywania stropów, stropodachów i dachów łukowych w konstrukcjach staloceramicznych. Wskazane jest również stosowanie ich do stropów prefabrykowanych. W zależności od wysokości rozróżnia się wg normy PN-52/B-12600 dwa typy pustaków DS: typ 14 o wysokości 140 mm i typ 18 o wysokości 180 mm, a wg normy PN-52/B-12610 – dwa typy pustaków Stolica: typ 20 o wysokości 200 mm i typ 22 o wysokości 220 mm. Ciężar pustaka DS powinien wynosić w stanie powietrzno-suchym – zależnie od typu – od 6,7 do 8,0 kg, a pustaka Stolica – od 8,1 do 9,4 kg. Przemysł krajowy produkuje zgodnie z normami PN pustaki stropowe DS w dwóch odmianach: A – typ 14 (o ciężarze 7,5 kg) i B – typ 18 (o ciężarze 8,0 kg) oraz pustaki Stolica również w dwóch odmianach: A – typ 20 (o ciężarze 8,9 kg) i B – typ 22 (o ciężarze 9,4 kg). [hasła pokrewne: Łóżka dla dzieci, Meble Nowoczesne, łóżka tapicerowane ]