Posts Tagged ‘meble młodzieżowe’

Nasiąkliwość cegły

Tuesday, July 12th, 2016

Nasiąkliwość cegły danej partii określa się jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. W celu określenia odporności cegły na działanie mrozu próbki nasycone wodą, w ilości pięciu sztuk, zbadane na nasiąkliwość, zamraża się w temperaturze nie wyższej niż -15°C, a następnie odmraża przez zanurzenie w wodzie w temperaturze od +10 do +20°C. Każda z czynności, jak zamrażanie w ustalonej temperaturze nie wyższej niż -15°C lub odmrażanie, powinno trwać 5 godzin. Jeśli po 15 cyklach kolejnego zamrażania i odmrażania nie wy- kryje się żadnych oznak zniszczenia (rozwarstwienie lub wykruszenie krawędzi lub naroży) na żadnej z pięciu zbadanych próbek, to uznaje się, że dana partia cegły wytrzymała badania. Każdą partię cegły wyprodukowaną przez cegielnię należy zaopatrzyć w świadectwo (atest), w którym podaje się: a) nazwę i adres zakładu wytwórczego, b) numer i datę wydania atestu, c) numer i wielkość partii, wymiary i markę cegły, d) wyniki badań i oznaczeń: wytrzymałości na ściskanie i zginanie, ciężaru objętościowego, nasiąkliwości i odporności cegły na działanie mrozu, e) normę GOST 6316-52. Cegłę należy przechowywać ułożoną w kozły według wymiarów i marek. W polskiej normie – PN-58/B-12002 Cegły dziurawki wypalane z gliny – podano następujące określenie cegły dziurawki: Cegła dziurawka jest to cegła o poziomych otworach przelotowych, zmniejszających jej ciężar i zwiększających zdolności izolacyjne. W zależności od wytrzymałości na ściskanie (Re) W kierunku prosto- padłym do płaszczyzny podstawy rozróżnia się dwie klasy dziurawek: klasę 75 i klasę 50. W zależności od wymiarów rozróżnia się 3 typy dziurawek: Pl – typ pojedynczy 250 X 120 X 65 mm P2 – typ podwójny 250X120X140 mm P4 – typ poczwórny 250X250X140 mm W zależności od kierunku otworów przelotowych rozróżnia. się dwa rodzaje dziurawek dla typów Pl i P2: W – wozówkowe o otworach podłużnych i G – główkowe o otworach poprzecznych oraz jeden rodzaj dziurawek dla typu P4: W – wozówkowe o otworach podłużnych w zależności od cech zewnętrznych rozróżnia się 2 gatunki dziurawek: gatunek 1 i gatunek 2. Każda dziurawka powinna być cechowana nazwą wytwórni. Wymagania techniczne w odniesieniu do produkcji cegły dziurawki, wypalanej z gliny, powinny być następujące. Glina do wyrobu dziurawek nie powinna zawierać marglu, pirytu, rozpuszczalnych w wodzie siarczanów i tym podobnych domieszek w ilości szkodliwej dla wytrzymałości i trwałości wyrobu. Dziurawkę należy formować z przerobionej gliny czystej lub z dodatkiem piasku, albo innych materiałów schudzających, następnie trzeba I ją wysuszyć i wypalić. Powierzchnie zewnętrzne dziurawek powinny mieć rowki równoległe do otworów przelotowych zwiększające przyczepność zaprawy lub betonu. [więcej w: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]

Nasiąkliwość pustaków

Tuesday, July 12th, 2016

Nasiąkliwość pustaków określa się w następujący sposób. Po zważeniu w czasie określania ciężaru objętościowego badane pustaki ustawia się na rąb (w pozycji stojącej na płaszczyźnie bocz- nej) na dnie naczynia, a naczynie napełnia się wodą do poziomu odpowiadającego l/a wysokości pustaka. W takim stanie próbki przetrzymuje się przez 12 godzin, po czym dolewa się do naczynia wody do poziomu odpowiadającego 2/3 wysokości pustaka i znów przetrzymuje próbki w wodzie przez 12 godzin. Po upływie wymienionego okresu czasu napełnia się naczynie wodą do całkowitego zanurzenia próbki i w takiej pozycji przetrzymuje w ciągu 24 godzin. Następnie próbki wyjmuje się, wyciera wilgotną miękką tkaniną i waży z dokładnością do 1 g. Nasiąkliwość pustaków dla danej partii określa się jako średnią arytmetyczną z wyników badań pięciu próbek. Dopuszczalne jest określanie nasiąkliwości pustaków przy użyciu zamiast całych pustaków pięciu kawałków, każdy o ciężarze nie mniejszym niż 100 g, odłamanych z różnych pustaków. Okres przetrzymywania kawałków pustaków w wodzie przy całkowitym ich zanurzeniu powinien trwać dwa dni. W celu oznaczenia odporności pustaków na działanie mrozu próbki nasycone wodą w ilości pięciu sztuk, zbadane na nasiąkliwość, zamraża się w temperaturze nie wyższej niż -15°C, a następnie odmraża przez zanurzenie do wody, której temperatura wynosi od + 10 do + 20°C. Każda z czynności, zarówno zamraża- nie w ustalonej temperaturze nie wyższej niż -15°C, jak też odmrażanie, powinna trwać pięć godzin. . Jeśli na żadnej z pięciu badanych próbek po 15 powtarzanych cyklach kolejnego zamrażania i odmrażania nie wykryje się oznak zniszczenia (rozwarstwienia lub wykruszenia krawędzi albo naroży), to uznaje się, że dana partia pustaków wytrzymała badanie. Każda partia pustaków wyprodukowana przez cegielnię po- winna być zaopatrzona w atest (świadectwo), w którym podaje się: a) nazwę i adres zakładu wytwórczego, b) numer i datę wydania atestu, c) nurner i wielkość partii, rodzaj, markę i wymiary pustaków, d) wyniki badań i dane liczbowe dotyczące: wytrzymałości na ściskanie (w poprzek lub wzdłuż wydrążeń), ciężaru objętościowego, nasiąkliwości i odporności pustaków na działanie mrozu. Pustaki należy przechowywać ułożone w kozłach, według rodzajów, marek i wymiarów. [więcej w: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]