Posts Tagged ‘meble aluro’

WYDAJNOŚĆ GNIOTOWNIKA

Tuesday, February 27th, 2018

Wydajność gniotownika stosowanego do przeróbki wilgotnych glin i mas ceramicznych określa się na podstawie pracy jego biegunów. Bieguny tocząc się po misie z dnem perforowanym przetłaczają przez otwory w płytach misy porcję zmiażdżonego materiału. W praktyce wielkość l w przypadku zwykłych glin o średniej plastyczności i wilgotności ok. 18-;-200/0 można przyjąć jako równą 20-;-.25 mm. W uniwersalnym gniotowniku produkcji Gławstrommasziny tylko biegun zewnętrzny przetłacza materiał, biegun zaś wewnętrzny rozgniata masę na pełnym (bez otworów) stalowym torze misy. Uzyskuje się przez to bardziej dokładną przeróbkę masy niż w zwykłych gniotownikach, ponieważ w tych ostatnich oba bieguny przetłaczają masę przez kratę gniotownika. Przy obliczeniach wydajności gniotowników uniwersalnych, stosowanych do przeróbki wilgotnej masy,. nie uwzględnia się wartości b ze wzoru poprzedniego. Wydajność gniotownika przy przemiale suchych materiałów zmienia się wyraźnie, zależnie od jakości materiałów i wymaganego stopnia przemiału. Ostatni czynnik ma decydujące znaczenie przy pracy gniotownika w zamkniętym cyklu z sitem wibracyjnym lub separatorem powietrznym. Przy pracy w. cyklu otwartym stopień przemiału w gniotowniku jest ograniczony przez szerokość podłużnych otworów w sitowych płytach misy. Zdolność przepustowa tych płyt i gniotownika maleje w sposób widoczny przy zmniejszaniu szerokości otworów. [przypisy: meble pokojowe, meble aluro, meble skandynawskie ]

Wnetrze walczaka podzielone jest scianami rusztowymi

Monday, February 19th, 2018

Wnętrze walczaka podzielone jest ścianami rusztowymi na cztery komory wypełnione pierścieniami stalowymi, które mają za zadane Intensyfikację procesu wymiany ciepła, w odróżnieniu od Calcinatora, w którym pierścienie zajmują tylko około 50% objętości walczaka, w opisywanym rekuperatorze stopień napełnienia komór pierścieniami dochodzi do 80%. Przy suchej metodzie bowiem materiał surowy podawany jest nie w postaci szlamu , który oblepia powierzchni, nie pierścieni i po wyschnięciu musi być od nich odrywany, lecz w postaci mączka wstępnie nawilżonej dodatkiem wody w Ilości 12-7-15~/0, Mączka nie przylepia się do pierścieni i dlatego nie zachodzi konieczność intensywnego jej przesypywania. Z tego też powodu można nie tylko powiększyć stopień napełnienia komór pierścieniami. lecz także znacznie zmniejszyć liczbę obrotów walczaka, go umożliwia zmniejszenie zużycia energii na jego pęd, Zastosowanie rekuperatora opisanego wyżej typu do krótkiego pieca obrotowego ; pracującego metodą suchą wprawdzie poprawia bilans cieplny tego pieca, jednakże me rozwiązuje w sposób ostateczny problemu wykorzystania ciepła gazów wylotowych, ponieważ po przejściu przez rekuperator gatry te mają jeszcze stosunkowo wysoką temperaturę 250 -7- 350°e. [hasła pokrewne: meble pokojowe, meble aluro, meble skandynawskie ]